CO2 DataHub -ekosysteemi

 

CO2 DataHub-ekosysteemi on kiinteistö- ja rakentamisalan organisaatioiden tarpeisiin toteutettu, todellisten päästötietojen keräämiseen ja luotettavaan jakamiseen tarkoitettu innovaatio- ja dataverkosto. 

 

Verkoston toiminnan tavoitteena on: 1) Auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön päästötilanteen kokonaiskuvaa. 2) Johtaa tiedolla hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen toteuttamista. 3) Tuottaa mukana oleville organisaatioille taloudellisesti merkittävää vastuullisuusetua.

 

Verkoston ydintehtävänä on luoda valmiuksia ja toimia suunnannäyttäjänä CO2-tiedolla johtamiseen sekä toimialan yhteisten käytäntöjen muodostamiseen. Näihin kuuluvat ajatusjohtajuus, parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteiset innovaatiot, sekä dataan perustuvat konkreettiset ratkaisut.

 

Ekosysteemin toiminnan ohjaus ja päätöksenteko toteutetaan osana ohjausryhmätoimintaa, jonka organisoinnista vastaa KIRAHub. Ohjausryhmätoimintaan osallistuminen edellyttää KIRAHubin yhteistyöjäsenyyttä

yhteistyöjäseneksi

Vuonna 2024 CO2 DataHub on edelläkävijäorganisaatioiden muodostama vetovoimanen ja esimerkillinen yhteistyöekosysteemi, joka sekä vetää puoleensa uusia toimialan organisaatioita, että johtaa koko KIRA-alaa keventämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan kokonaiskestävyyttään. 

Ohjausryhmä 8.9.2022

Ohjausryhmän puheenjohtaja:

Anne Kaiser

anne.kaiser@saint-gobain.com

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja:

Tomi Aimonen

tomi.aimonen@ilmarinen.fi

Datavetoisen hiilijohtamisen tiekartta

Ohesta ladattava dokumentti kuvaa CO2 DataHub -ekosysteemin Datavetoisen hiilijohtamisen -tiekartan, jonka tavoitteena on tukea ekosysteemin organisaatioiden päästöjen vähentämistä datalla johtamisen keinoin. Kansalliset ja kansainväliset päästövähennystavoitteet luovat vaatimuksia päästölaskentaan ja -raportointiin ja sääntely tullee kiristymään. Säännösten ja määräysten lisäksi yritykset ja kaupungit haluavat seurata omia päästöjään sekä tuottaakseen tietoa asiakkailleen ja asukkailleen, mutta myös kyetäkseen ohjaamaan omia ympäristötoimiaan laskettuun tietoon perustuen, mahdollisimman tehokkaasti. 

Datavetoisen hiilijohtamisen tiekartassa on määritelty datanhallintaa tukevia toimenpiteitä, joita ekosysteemin toimijoita suositellaan toteuttamaan seuraavien parin vuoden aikana. Tärkeimmät keinot liittyvät ekosysteemin toimintaraamien, konkreettisten data-alustaa hyödyntävien datapilottien ja datapalveluiden jatkokehittämiseen. Tiekartan toimenpiteiden täsmentäminen ja niiden seuranta on yksi ekosysteemin ohjausryhmän keskeisistä tehtävistä. 

Tiekartta on tuotettu osana Vastuu Groupin veturoimaa RRF-rahoitettua KIRAilmasto-ohjelman hanketta, jossa on tutkittu ja kehitetty menetelmiä yritysten ja kaupunkien arvoketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, arviointiin ja datalla johtamiseen. Raportin kirjoittajatiimiin kuuluu useita organisaatioita. VTT:ltä kirjoittajina ovat olleet Rita Lavikka, Tiina Vainio-Kaila ja Markku Kiviniemi. Sitowiselta mukana olivat Elina Nieminen, Elina Virolainen, Iida-Elina Kiminki ja Suvi Monni. Vastuu Groupin kirjoittajina toimivat Kim Sundberg ja Roope Pajasmaa. Aalto-yliopistosta mukana olivat Linda Mattila ja Ilkka Lakaniemi. Raportin ulkoasusta on vastannut Joni Riihikoski.

Share This