Miten uudenlainen innovaatiotoiminta ja digitaaliset ratkaisut voivat tukea kotimaisen kiinteistö- ja rakentamisalan elpymistä ja kasvua koronan jälkeen? Voimmeko KIRA-alan ratkaisut skaalaamalla ratkaista samalla myös toimialan haasteet?  Näiden  kysymyksen inspiroimina käynnistimme Skaalauskiihdyttämö-nimisen hankkeemme maaliskuussa 2021 Uudenmaan liiton UKKE-rahoituksella.

Tavoitteena selkeä palvelumuotoiltu polku KIRA-alan ratkaisujen skaalaamiseen

Hanke rakentuu neljästä vaiheesta ja sen tarkoituksena on systematisoida KIRA-alan tuottavuuden, uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien kehitystä, sekä uusien digiratkaisujen ja kokonaistarjoomien syntyä globaaleille markkinoille nykyisessä tilanteessa, jossa tarve erilaisille kestäville digitaalisille innovaatioille on erittäin suuri. Skaalaamiseen on nykyisessä toimintaympäristössä olemassa erilaisia mahdollisuuksia ja työkaluja, mutta selkeää palvelumuotoiltua polkua ei vielä ole toimialallamme tarjolla.

Hankkeen ensimmäisessä “Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön analyysi” -vaiheessa haastattelimme yli 20 alan yritystä uusien kasvun lähteiden ja KIRA-alan arvoketjun kehityspotentiaaliin liittyen. Haastatteluiden tärkein löydös kiteytyi niitä toteuttaneen innovaatioaihepiirin konkarin Jukka Viitasen mukaan näin: “Näyttää siltä, että koko KIRA-alan kasvun avaimet löytyvät uusien yhteistoimintamallien alueelta – verkostoista, joissa järkevästi osaamisia yhdistelemällä voidaan nopeuttaa uudistumista, kokeilla uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa ja varmistaa skaalautumiseen tarvittavien resurssien riittävyys läpi koko kehityspolun.”

Ensimmäisen vaiheen annista voit lukea lisää blogistamme täältä. Keräämme myös vastauksia alkukartoituskyselyymme vielä – voit kertoa omia ajatuksiasi alan skaalautumiseen liittyen täällä.

 

>>> Vastaa hankkeen koko toimialalle tarkoitettuun kyselyyn

Skaalauspolku koostuu viidestä toisiaan tukevasta vaiheesta

Niin kuin kaikki kehittyminen, on myös skaalaaminen systemaattisen toiminnan kautta helpompaa niin tavoitteellisuuden kuin organisatorisen oppimisenkin kannalta. Haastatteluiden ja koko toimialalle tarkoitetun alkukyselyn perusteella hahmottelimme skaalauspolkua, josta jokainen toimialan toimija voisi löytää itsensä ja edetä itselleen relevanttiin seuraavaan vaiheeseen. Hankkeen toisessa vaiheessa laadimme luonnoksen Skaalauskiihdyttämö-toimintamallista, jonka tarkoituksena oli täydentää uusmaalaisten yritysten käytössä olevia elpymistä ja kasvua tukevat instrumentteja ja ratkaista hankkeen haastatteluiden kautta tunnistettuja puutteita. Toimintamallin muotoilun avulla etsimme keinoja toteuttaa malli niin, että sitä voidaan jatkossa hyödyntää Uudellamaalla sekä soveltaa myös laajemmin kansallisesti. Tarkoituksenamme on myös löytää tapa seurata toimintamallin tuottamia hyötyjä alueen ja KIRA-alan yrityksille ylipäätään. 

Skaalauskiihdyttämölle luotu alustava toimintamalli koostuu alla olevan kuvan mukaisista vaiheista, joiden tarkoituksena on kyetä hahmottamaan kunkin skaalausta tavoittelevan yrityksen nykytilaa viiden eri prosessivaiheen kautta ja tarjota kuhunkin vaiheeseen soveltuvia, skaalausta helpottavia toimenpiteitä. Vihreällä  ympyrällä  merkityt toimenpiteet ovat sellaisia, joita nykyinen toimintaympäristö jo yrityksille tarjoaa ja keltaiset niitä, joita mahdollisesti toimialallemme pitää vielä tuottaa. Nykyinen skaalausta fasilitoiva toimintaympäristö Uudellamaalla  kattaa paljon toimijoita ja siihen kuuluvat Uudenmaan liiton lisäksi  esimerkiksi Business Finland, ELY-keskus, ympäristöministeriö, Helsinki Partners, Helsinki Testbed, Urban Tech Helsinki, NewCo Accelerator, Ilmastorahasto, muut kaupungit ja kunnat, erilaiset yksityiset palveluntarjoajat, VC:t, CVC-toimijat sekä akateemiset toimijat ja tutkimuslaitokset.

KUVA: Skaalauskiihdyttämö-hankkeen toisessa vaieessa luotiin alustava 
toimintamalli liittyen skaalauksen eri vaiheissa tarvittaviin palveluihin.

Toimintamallia testataan kolmen pilottikohteen kanssa

Tällä hetkellä hanke on edennyt vaiheeseen, jossa kokeilemme kolmen eri kohdissa  palvelupolkua olevien pilottiyritysten kanssa skaalaustoimintamalliamme ja sen soveltuvuutta heidän tarpeisiinsa. Pilottien jälkeen hankkeen viimeisessä vaiheessa toimintamalli on tarkoitus saatujen kokemusten kautta viimeistellä ja dokumentoida sellaiseen muotoon, että sen jatkokehtys  ja ennen kaikkea hyödyntäminen ovat mahdollisia.

 

Tutustu Skaalauskiihdyttämön pilotteihin:

Sweco, Twinfinity

Pilottia toteuttamassa: Tuomo Tiilikainen, Niko Vironen & Timo Hautakoski / Sweco

Lähdimme mukaan pilottiin, sillä Skaalauskiihdyttämö on tärkeä palvelukokonaisuus ja KIRAHubilla on laaja-alaista toimialaymmärrystä, joka on tärkeää kaupallisen skaalauksen osalta. Riippumattomuus on myös tärkeä tekijä, kun haetaan lisää markkinaymmärrystä.

Mikä on visionne Twinfinityn taustalla?

Twinfinity on ratkaisu hajallaan olevan kiinteistötiedon yhdistämiseen tietomallipohjaiseksi. Tulevaisuudessa tietomallin tuottaminen voi olla kiinteistöomistajalle velvollisuus, mutta tämän ratkaisun avulla tietomallin hyödyntämisestä saadaan liiketoimintaetu. Näemme, että Twinfinity on laajassa käytössä kotimaisilla ja ulkomaisilla kiinteistöomistajilla. Tiedon avaamisen myötä kolmannet osapuolet voivat tuottaa kiinteistöomistajille lisäarvopalveluita.

Millaista skaalausympäristöä toivotte KIRA-alalle tulevaisuudessa?

Toivoisimme laajempaa yhteistarjoamien kehittämistä ja kaupallistamista.

A-insinöörit, Cityfier

Pilottia toteuttamassa: Jukka Kettunen & Jani Nevalainen / A-Insinöörit

Lähdimme mukaan Skaalauskiihdyttämöön, sillä Cityfier -palvelumme on sopivassa kehitysvaiheessa luotaamaan eri skaalautumisen vaihtoehtoja. KIRAHubin hyvin verkostoituneella tiimillä on näköalapaikka analysoida palvelumme potentiaalia suhteessa alan yleiseen kehitykseen ja erilaisiin käyttötapauksiin.

 

Mikä on visionne Cityfierin taustalla?

Houkuttelevat, turvalliset ja kestävät asuinympäristöt ovat kaupunkien kehittymisen ja globaalin kilpailun ytimessä. Tasapainoinen, ihmisiä, palveluja ja elinvoimaa palveleva kaupunkikehittäminen vaatii kokonaisnäkymään eri aikoina toteutuvista palvelu- ja infrahankkeista, niiden tarpeesta sekä vaikutuksista asuntojen arvostukseen.

 Nykyiset kiinteistökehittäjien käytössä olevat arviointimenetelmät eivät ota huomioon alueen palvelu- tai infrainvestointeja. Kaupunkitaloustutkijat puolestaan pyrkivät arvioimaan yksittäisten palveluinvestointien vaikutusta asuntojen hintoihin.

 Cityfier on digitaalinen sovellus, joka yhdistää uudella tavalla kaupunkitaloustutkimusta, markkinatietoa ja kaavavarantoa.  Cityfier läpivalaisee alueen erityyppiset kehityshankkeet ja ennustaa alueiden tai kiinteistösijoitusten arvonkehitystä jopa 20 vuoden päähän.

 Cityfier-palvelun käyttäjiä ovat kaavoittajat kaupunginosien vaiheittaisen ja tasapainoisen toteutuksen osalta, kiinteistökehittäjät uudisasuntokohteiden hinnoittelussa sekä pankit asuntojen alueellisten vakuusarvojen osalta.

 

Millaista skaalausympäristöä toivotte KIRA-alalle tulevaisuudessa?

KIRA-alan tulevaisuuden ratkaisujen kannattava skaalaus edellyttää eri osapuolilta nykyistä parempaa yhteistyötä kestävien ratkaisujen (taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset tavoitteet) yhteensovittamiseen. Mukaan tulevaan kehitystyöhön tarvitaan myös maanomistajat, kiinteistösijoittajat, rakennusliikkeet ja arkkitehdit.

Tietoa, Competition Cloud

Pilottia toteuttamassa: Tomas Westerholm / Tietoa

Skaalauskiihdyttämön lähtö osui sopivasti Competition Cloudin kansainvälistymisvaiheen käynnistelyyn. Ja vaikutti muutenkin hyvin mietityltä, tehokkaalta ja meille sopivalta tavalta edistää koko palvelutuotetta.

 Mikä on visionne Competition Cloudin taustalla?

Haluamme tehdä kilpailukäytännöstä helppoa, sujuvaa ja edullista kaikille. Pyrimme puolittamaan kilpailun järjestäjän ja kilpailuun osallistuvien käyttämän ajan ja tuplaamaan ideoiden laadun yhdistämällä toimijat, tiedon ja teknologiat toisiinsa parhaalla tavalla. Luomme kilpailullista suunnitteluhankintaa tukevan kansainvälisen vertikaalin B2B SaaS -ratkaisun osaksi rakennetun ympäristön digitalisaatiota.

Millaista skaalausympäristöä toivotte KIRA-alalle tulevaisuudessa?

Toivomme mekanismia, jonka avulla startupit + isot yhtiöt yhdessä luovat sujuvasti scaleuppeja kv-markkinaan. Tarpeiden ja tarjonnan kohdentamista. Sabloonaa, Playbookkia, Frameworkia, jossa valmiit säännöt ja vaiheet onnistumisten ja epäonnistumisten suorittamiselle. Virtuaalistartupmarkkinapaikka-alusta, jossa ongelmat, ideat ja työpanokset ostetaan ja myydään päivän hintaan ensin ristiin rastiin kunnes kypsyvät oikeiksi piloteiksi ja niistä mahdollisesti yhtiöiksi, jotta kevyemmät ja nopeammat syklit innovaatiolle.

 

 

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This