Toteutimme äskettäin kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille suunnatun kyselyn, jossa selvitimme koronan vaikutuksia yritysten liiketoimintaan sekä innovaatiotoimintaan kohdistuviin panostuksiin sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen liittyen. Kyselyyn vastasi 30 erilaista toimijaa eri puolilta toimialaa ja sen tulokset on esitetty alla. 

Vastaajien taustatiedot

Vastaajien toimialat

Vastaajien liikevaihto vuonna 2019

Koronan vaikutukset

Miten korona on vaikuttanut liiketoimintaan

Miten korona on vaikuttanut yrityksen panostuksiin innovaatiotoiminnassa

Miten korona on vaikuttanut yrityksen panostuksiin digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä

Miten korona on vaikuttanut yrityksen liiketoiminnan tulevaisuuden näkymiin

Koronan negatiiviset vaikutukset liitettiin vahvasti vastaajien yrityksen liiketoiminnan sekä yleisesti toimialan tulevaisuuden näkymien heikentymiseen ja kasvaneeseen epävarmuuden. Osalla korona oli siirtänyt tai pysäyttänyt hankkeita sekä siirtänyt rahoituksen toteutumista. Koronan kerrottiin myös lisänneen merkittävästi varovaisuutta. Tämä on näkynyt oman toiminnan lisäksi myös asiakkaiden toiminnassa, mikä on näkynyt tarjottavien hankkeiden määrän pienenemisenä merkittävästi tilaajatahojen laitettua rakennushankkeet ja investoinnit jäihin. Osalla vastaajista koronan haasteet ovatkin liittyneet muuttuneisiin toimintatapoihin: uusia hankkeita on vaikeampi saada liikkeelle, koska yhteistyötahoja ei tavata kasvokkain, etätyön johtaminen aiheuttaa uudenlaisia haasteita ja koronan jälkeen tarvitaan uudenlaista markkinointiosaamista. Digitaalisesti innovatiivisen kehitystyön tekemisen todettiin olevan erilaista ja vaikeampaa. 

Yhdellä vastaajalla kasvu hidastui merkittävästi ja myynnistä jäi puuttumaan yksi kokonainen kvartaali. Osa vastaajista taas oli jo palaamassa kohti normaalitilannetta tai jopa kääntänyt negatiiviset vaikutukset positiivisiksi ja tunnistanut uusia liiketoimintamahdollisuuksia varsinkin datan virtautuksen kautta.

Osa vastaajista kertoi, että tällä hetkellä arvioituna koronalla on ollut myös positiivisia vaikutuksia ja että tulevaisuuden näkymät näyttävät jo paremmilta. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että oma toiminta on tehostunut, liiketoiminnan kasvu on kiihtynyt, koska vanhanaikaiset kilpailijat menettävät markkina-asemaansa ja että digitaalisten ratkaisujen kysyntä on kasvanut. Positiiviset vaikutukset liittyvät vahvasti digitalisaatioon. Vastaajat totesivat, että korona on pakottanut KIRA-alaa digitalisoitumaan aiottua nopeammin ja että todennäköisesti alan digitalisoituminen kasvaa koronan myötä. Asiakkaiden kerrottiin olevan enemmän vastaanottavaisia digitalisaatiokehitykselle ja digitaalisille palveluille. Koronan kerrottiin vauhdittaneen megatrendien toteutumista laajemminkin, millä on ollut positiivisia vaikutuksia vastaajien toiminnalle. 

Mikä olisi vastaajien mielestä paras toimenpide tukemaan koronasta selviytymistä oman yrityksen/ toimialan kannalta innovaatiotoiminnan ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen näkökulmasta

Kyselyyn osallistuneiden vastaukset olivat hyvin samanlaisia kysyttäessä mikä olisi vastaajien mielestä paras toimenpide tukemaan koronasta selviytymistä joko oman yrityksesi tai toimialan kannalta. Vastauksissa korostuivat vahvasti innovaatiotoimintaan, digitaalisten ratkaisujen sekä alan toimintatapojen kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät asiat. 

Yleisesti alan toimijoita tulisi rohkaista kokeilemaan uusia ratkaisuja, mikä vaatii viestintää alan mahdollisuuksista alan päättäjille. Vastaajien mukaan alalla tulisi panostaa innovaatio- ja kehitystoimintaan juuri nyt murroksessa. Tämä uudistaisi. toimialan asenteita, toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Innovaatiotoimintaan tulisi ohjata rahoitusta ja innovaatioita estäviä struktuureja ja säännöksiä purkaa. Kehityshankkeissa voitaisiin panostaa edistykselliseen koerakentamiseen, jossa pilotoitaisiin myös uusia digitaalisia ratkaisuja. Aktiivista kokeilua ja yhteisiä kehityshankkeita tarvitaan lisää ja ne tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti. Innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi tarvitaan myös valmiita esimerkkejä innovaatioista ja niiden hyödyistä. Menestystarinoita pitää jakaa avoimesti ja innostaa muitakin oppimaan esittelemällä esimerkkiratkaisuja avoimesti. 

Digitalisaatiokehityksen osalta vastauksissa nousi esille vahva toive tuelle yritysten toiminnan digitalisoinnille – sekä yritysten sisäistä toimintaa tehostavan digitalisaation vauhdittamiseksi että uuden digitaalisiin ratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseksi. Sisäistä toimintaa voitaisiin tehostaa muun muassa tietomallinnuksen kokonaisvaltaisella hyödyntämisellä, tiedolla johtamisella ja etätyön digitaalisten ratkaisujen kehittämisellä projektitoimintaa, yhteiskehittämistä ja yhteisöllisyyttä paremmin tukevaksi sekä projektijohtamisen osaamisen syventämisellä ja digitaalisten työkalujen tehokkaammalla käytöllä. Rakentamisessa ja ylläpidossa liiketoimintamalleja voitaisiin muuttaa digiratkaisuilla ja korvata hukkaa digillä. Lisäksi kaivattiin tukea kotimaisen digitaalisen liiketoiminnan voimakkaalle suuntautumiselle kansainvälisille markkinoille. 

Suoran tuen ja rahoituksen osalta vastaajat toivoivat muun muassa kevyempiä kriteerejä Business Finlandilta ja ELY-keskuksilta. Konkurssisuojaa toivottiin jatkettavan koko koronapandemian ajaksi. Vastaajat toivoivat myös julkisen tuen parempaa kohdistamista ja yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden välillä. Palkkakuluja kattava tuki koettiin nykytilanteessa riittämättömäksi kehitystukien korkeiden omavastuuosuuksien vuoksi, jolloin tuki valuu esimerkiksi ulkopuolisille konsulteille. Tuet ja lainat koettiin tärkeiksi, koska oman pääoman kerääminen vie valtavasti resursseja, mikä haittaa liiketoimintaa. Vastaajat toivoivat erityisesti digitaalisten kokeilujen ja kehityshankkeiden rahoitusta sekä elvytysrahaa innovaatiohankkeille. Lisäksi toivottiin startup-rahoitusta sekä KIRA-digi-hankkeen toistoa mallilla, jossa keskitytään yhteiskehittämiseen eikä niinkään pilotointiin. Vastaajat peräänkuuluttivat koordinoituja hankkeita, joihin pääsee osallisiksi muutkin kuin isoimmat suunnittelutoimistot, jossa koordinointi ylätasolta voisi edesauttaa kehitystä ja eri osapuolet saataisiin saman pöydän ääreen tekemään yhdessä.

>> Lue KIRAHubin ekosysteemiblogi koronasta selviämisestä täältä!

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sen tarjoamat evästeet. lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close