Olemme työstäneet strategiaamme pitkin kevättä erilaisten työpajojen muodossa yhdessä KIRAHubin hallituksen sekä KIRA-digi -hankkeen strategisen ohjausryhmän kanssa. Moniäänisenä ja läpinäkyvänä KIRA-alan ekosysteeminä halusimme luoda tulevaisuuteen positiivisesti suuntautuvan ja rakennetun ympäristön digitalisaation mahdollisuuksia laaja-alaisesti tarkastelevan strategian. Tärkeää oli, että jokainen rakennetun ympäristön parissa työskentelevä taho, niin yritys, julkisen sektorin toimija kuin oppilaitoskin, voisi löytää siitä itsensä, mutta se loisi myös kaikille positiivista haastetta niin ajattelutavan muutoksen kuin yhteistyön ja kestävyyden näkökulmastakin.

KIRAHubin visio, missio ja arvot herättivät strategiatyön aikana paljon keskustelua, mutta alusta asti kaikille oli selvää, että onnistuneen ja vaikuttavuudeltaan erityislaatuisen KIRA-digi -hankkeen aikana tarve toimialan liimana operoivalle innovaatioekosysteemin ylläpitäjälle oli jo syntynyt. Digitalisaatiosta, innovaatioekosysteemistä, avoimesta yhteistyöstä ja vaikuttavuudesta sekä kansainvälisyydestä haluttiin pitää kiinni. Rakennetun ympäristön kestävään tulevaisuuteen haluttiin uuden yhdistyksen myötä ottaa myös selvemmin kantaa ja tuoda digitalisaation rooli kokonaisvaltaisesti kestävän tulevaisuuden mahdollistajana esiin.

KIRAHubin visiona on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä. Kestävyydellä viitataan kokonaisvaltaisesti kestävään tulevaisuuteen, joka käsittää niin ekologisen, taloudelliseen kuin inhimillisenkin kestävyyden tuomisen rinnakkain digitalisoitumisen onnistumisen arviointikriteereiksi rakennetussa ympäristössä. Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis, vaan sen tulisi jatkuvasti muokkautua yhteiskunnan tarpeiden mukaan niin, että yritykset, yksilöt, kunnat, valtio, oppilaitokset ja muut instituutiot voisivat toimia kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla. Tähän kestävä digitalisaatio antaa mahdollisuuden.

Kestävän digitalisaation edelläkävijyys tarkoittaa, että Suomi luo rakennetun ympäristön digitalisoinnin kautta esimerkin kokonaisvaltaisesti toimivasta ja itse itseään korjaavasta digitaalisen ja fyysisen rakennetun ympäristön kokonaisuudesta, jota benchamarkataan ja  käytetään esimerkkinä maailmalla onnistuneen infrastruktuurin luomisesta tasapainoisen ja tulevaisuusorientoituneen elämän pohjaksi. Sosiaaliset innovaatiot, tarvepohjainen ympäristön muokkaaminen ja terve ekosysteemi yhdistettynä yhteiskuntamme arvopohjaan antavat toivottavasti tulevaisuudessa kotimaiselle elämänlaadulle yhden edelläkävijyyden reseptin.

Vision kautta KIRAHubin missioksi muodostui rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittaminen. Rakennetun ympäristön toimijoiden ja toimintojen välisten siilojen poistaminen, asioiden läpinäkyväksi tekeminen kaikista kestävyyden näkökulmista käsin, asioihin vaikuttavien ja niiden vaikutuksen alaisena olevien tahojen ja monipuolisten ajatusten tuominen yhteen sekä saman datan saamisen mahdollistaminen kaikille osapuolille ovat lähtökohtia, joiden avulla kestävää digitalisaatiota mahdollista lähteä vauhdittamaan. Ajan nopeutuessa ja ennustettavuuden vaikeutuessa tulee kestävän digitalisaation määritelmän antaa muokkautua sitä mukaa, kun tieto ja yhteiskunnan sekä rakennetun ympäristön tarpeet muuttuvat. Kestävän digitalisaation määrittely tapahtuu  yhdessä rakennetun ympäristön toimijoiden kanssa ja sille asetettujen tavoitteiden läpinäkyvä mittaaminen sekä hyvien tulosten huomioiminen ja niiden syntyä edesauttaneiden toimintamallien skaalaus edesauttaa positiivisten kerrannaisvaikutusten syntymistä. Vauhdittaminen vaatii taakseen sekä innostuneen ilmapiirin, yhteistyön monipuolisen mahdollistamisen että vakaat resurssit ja niiden tehokkaan hyödyntämisen.

Toiminnan arvoiksi pitkän pohdinnan jälkeen valikoituivat avoimuus, monimuotoisuus ja innostavuus. Avoimuudella tarkoitetaan asioiden tekemisen ja niiden viestimisen läpinäkyvyyttä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus samaan informaatioon ja toimenpiteiden monipuoliseen ja puolueettomaan arviointiin. Monimuotoisuus edesauttaa sitä, että rakennetun ympäristön kestävä digitalisaatio tapahtuu kaikki näkökulmat, tarpeet ja sidosryhmät huomioiden. Innostavuus luo kulttuurin, jossa muutos nähdään mahdollisuutena. Se edesauttaa asioiden leviämistä ja positiivisten ilmiöiden syntymistä KIRA-alalle.

Visio, missio ja arvot sekä niiden pohjalta syntynyt toimintaamme ohjaava strateginen kehikko ja sen pohjalta jo kaavaillut toimenpiteet on tiivistetty alla olevaan esityksen. Meillä on kolme vuotta aikaa rakentaa siemenrahoituksen avulla KIRAHubin toiminnasta ekosysteemille merkityksellinen kokonaisuus, joka kannattelee itse itsensä. Seuraavaksi ryhdymme rekrytoimaan tiimiimme kolmatta henkilöä ja tarkoituksenamme on rakentaa hubille fyysinen ja ekosysteemin toimintaa tukeva tila osaksi Maria01 -yhteisöä. Paljon on jo tapahtunut ja paljon tulee tapahtumaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Toivottavasti tulet mukaan osaksi tarinaamme!

KIRAHubin strategia julkistettiin koko ekosysteemille avoimessa workshopissa 8.5.2019. Workshopissa syntyi paljon uusia ideoita siitä, miten strategiaa voidaan lähteä tulevaisuudessa yhdessä toteuttamaan. Puramme workshopin annin vielä erikseen nähtäväksi nettisivuillemme ja tulemme osallistamaan strategiatyöhön koko ekosysteemiä myös tästä eteenpäin. 

Share This