DNSH-vaatimus

Tältä sivulta löydät lisätietoa DNSH-vaatimuksesta (“Do No Significant Harm”).

Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm” – vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Taloudellisen toiminnan katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa

a) ilmastonmuutoksen hillinnälle, – jos kyseinen toiminta aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä;

b) ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, – jos kyseinen toiminta lisää nykyisen ilmaston ja odotettavissa olevan tulevan ilmaston haitallista vaikutusta kyseiseen toimintaan tai ihmisiin, luontoon tai omaisuuteen;

c) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle, jos kyseinen toiminta heikentää – vesimuodostumien hyvää tilaa tai hyvää ekologista potentiaalia, mukaan lukien pintavedet ja pohjavedet; tai – merivesien osalta ympäristön hyvää tilaa;

d) kiertotaloudelle, mukaan lukien jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, jos – kyseinen toiminta aiheuttaa huomattavaa tehottomuutta materiaalien käytössä tai luonnonvarojen kuten uusiutumattomien energialähteiden, raaka-aineiden, veden ja maan suorassa tai epäsuorassa käytössä tuotteiden elinkaaren yhdessä tai useammassa vaiheessa, myös tuotteiden kestävyyden, korjattavuuden, päivitettävyyden, uudelleenkäytettävyyden tai kierrätettävyyden osalta; – kyseinen toiminta lisää merkittävästi jätteen syntymistä, polttamista tai hävittämistä, lukuun ottamatta kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen polttamista; tai – jätteen pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa merkittävää ja pitkäaikaista haittaa ympäristölle; 

e) ympäristön pilaantumisen ehkäisemiselle ja vähentämiselle, – jos toiminta lisää merkittävästi ilmaan, veteen tai maaperään kohdistuvia epäpuhtauspäästöjä verrattuna tilanteeseen ennen toiminnan aloittamista; tai 

f) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle, jos kyseinen toiminta – merkittävästi heikentää ekosysteemien hyvää tilaa ja sietokykyä; tai – heikentää luontotyyppien ja lajien suojelutilannetta, mukaan lukien unionin edun kannalta merkittävät luontotyypit ja lajit.

 

Lisätietoa:

 

DNSH-kysymysten vastausohjeita ja -esimerkkejä löytyy dokumentista: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

 

Kestävän kasvun ohjelman valmistelun aikana laadittuihin laaja-alaisiin DNSH-ennakkoarviointeihin voi tutustua Suomen kestävän kasvun ohjelman dokumentin (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176) liitteessä 3.

 

 

TULEVAT TAPAHTUMAT

Tapahtumia ei löydy!
Share This