Hae rahoitusta

Tältä sivulta löytyvät ohjelman kaikkien rahoitushakujen tiedot.

Yleistä tietoa

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa osaltaan  Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Osa RRF -rahoituksesta on päätetty ohjata rakennetun ympäristön ilmastotyöhön ja teemaan liittyviä avustushakuja toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland.

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. do no significant harm -periaatetta (DNSH) , eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta. Tarkemmat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Tukiohjelma on voimassa 31.12.2025 saakka.

Business Finlandin rahoitus

Business Finlandin rahoitushaku koskee rakennettua ympäristöä ja rakentamista, kuten suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen, palvelutuottajat.

Tavoitteena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialoja ylittävää osaamista ja verkottumista eri osapuolten kesken.

Tukea voivat saada kansainvälistä kasvua hakevat yritykset sekä niitä tukevat tutkimusorganisaatiot. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

1. Tutkimus, kehitys ja innovaatiorahoitus

Business Finlandin TKI-rahoituksella tuetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.  

2. Viennin rahoitus

Business Finlandin viennin tukiohjelmassa tuetaan myös muita vientiä tukevia toimia. Ensimmäinen haku järjestetään vuonna 2022.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Vähähiilisen rakennetun ympäristön haussa Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa:

 • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle
 • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali
 • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Midcap- ja suurten yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 prosenttia.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Valitse rahoituspalvelu.
  • Yritykset: ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi” tai ”Co-innovation”
  • Tutkimusorganisaatiot: ”Co-innovation”
  • Julkisen palvelun tarjoajat: ”Innovatiiviset julkiset hankinnat”
 • Valitse kohdassa ”Ohjelmat ja muut liitynnät” hakemuksen liittyvän ”RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma” ja valikosta tunnisteeksi ”RRF-vähähiilinen rakennettu ympäristö”
 • Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm” -vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Hakuaikataulu

Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 15.10.2021, 2022 myönnettävän rahoituksen osalta viimeistään 31.3.2022 tai ja vuonna 2023 myönnettävän rahoituksen osalta 31.10.2022. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

Ota yhteyttä

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland
050 557 7930
virpi.mikkonen@businessfinland.fi

Ympäristöministeriön rahoitus

Ympäristöministeriön tukea myönnetään useammassa avoimessa haussa vuosina 2021-2023 ja ympäristöministeriön osuus ohjelmassa on enintään 6 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriöstä avustusta voidaan myöntää myös kansallisille toimijoille, sekä taloudelliseen että ei-taloudelliseen toimintaan. Tuen saajina voivat olla yritykset, yhdistykset, kunta tai muu juridinen henkilö, jolla on y-tunnus ja joka on hoitanut velvoitteensa, kuten verot ja maksut, asianmukaisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoitustuen käytön ehdot periytyvät Kansallisesta kestävän kasvun ohjelmasta, elpymis- ja palautumistukivälineen asetuksesta (EU) 2021/241, ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) ehdoista sekä EU-elvytysrahoituksen do-no-significant-harm (DNSH) -ehdoista (2021/C 58/01).​​​​​​​

iedosto avautuu uudessa välilehdessä

 

Rahoitushaut

1. haku 16.12.2021–11.2.2022 (päättynyt)
2. haku 9.5.–10.6.2022 (käynnissä, hakuilmoitus)
3. haku 17.10.2022–11.11.2022
4. haku 6.2.20233.3.2023

Kunkin kierroksen omassa hakuilmoituksessa tullaan kertomaan, minkälaisille hankkeille rahoitusta myönnetään, miten hakemuksia arvioidaan ja miten paljon rahoitusta voi saada. Ilmoituksesta löytyvät myös tarkemmat ohjeet hakemuksen jättämiseen sekä linkit liitteisiin, jotka hakijan kannattaa lukea ennen hakemuksen jättämistä.

2. haku 9.5.–10.6.2022

Toisessa avustushaussa on jaettavissa enintään 2 miljoonaa euroa valtion vuoden 2022 talousarvion (mom. 35.20.06) mukaisesti. Valtiontuen määrä hankkeissa on korkeintaan 40% tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä vuoden 2024 loppuun, mutta maksatuksia ja raportointia voidaan hoitaa 30.6.2025 saakka.

Hakuaika alkaa 9.5.2022 ja päättyy 10.6.2022 kello 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päätökset pyritään tekemään ennen syyskuun 2022 loppua. HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 13.6. klo 16.15 saakka. Jos hakujärjestelmään kirjautumisessa on ongelmia, olettehan yhteydessä maija.stenvall@gov.fi.


Katso hakuilmoitus tästä

​​​​​​​

Ota yhteyttä

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
Ympäristöministeriö
029 5250354
maija.stenvall@gov.fi

Share This