Hae rahoitusta

Hae rahoitusta hankeideallesi Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Tältä sivulta löydät tiedot kaikista ohjelman rahoitushauista.

Yleistä tietoa

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, eli KIRAilmasto-ohjelma, tarjoaa yrityksille, kunnille ja muille toimijoille tukea rakennetun ympäristön vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin. Ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, ja sen rahoitus on peräisin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF).  

Rahoitushakuja on yhteensä seitsemän. Erityisesti vientiin tähtäävien hankkeiden rahoitushauista vastaa Business Finland. Ympäristöministeriön rahoitushakuihin voivat osallistua myös vain kotimaassa operoivat toimijat. 

Rahoitushaut koskevat rakennettua ympäristöä ja rakentamista, kuten suunnittelu, kaavoitus,
lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen, palvelutuottajat. 

Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan ilmastonmuutosta torjuvien ja
vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialoja ylittävää osaamista ja verkottumista eri osapuolten kesken. 

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ”do no significant harm” -periaatetta (DNSH), eli ne eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta. Tarkemmat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Ympäristöministeriön rahoitus

Ympäristöministeriö myöntää tukea vuosina 2021–2023 järjestettävissä avustushauissa enintään 6 miljoonaa euroa. Seuraava, ministeriön neljäs ja viimeinen hakukierros, aukeaa 6.2.2023.

Ympäristöministeriöltä avustusta voivat saada myös kansalliset toimijat, sekä taloudelliseen että ei-taloudelliseen toimintaan. Tuen saaja voi olla yritys, yhdistys, kunta tai muu juridinen henkilö, jolla on y-tunnus, ja joka on hoitanut asianmukaisesti velvoitteensa, kuten verot ja maksut.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoitustuen käytön ehdot periytyvät Kansallisesta kestävän kasvun ohjelmasta, elpymis- ja palautumistukivälineen asetuksesta (EU) 2021/241, Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetusta laista (537/2022), ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) ehdoista sekä EU-
lvytysrahoituksen do-no-significant-harm (DNSH) -ehdoista (2021/C 58/01).​​​​​​​

iedosto avautuu uudessa välilehdessä

 

Ympäristöministeriön rahoitushaut 

1. haku 16.12.2021–11.2.2022 (päättynyt) 
2. haku 9.5.–10.6.2022 (päättynyt)
3. haku 17.10.2022–11.11.2022 (päättynyt)
4. haku 6.2.2023–3.3.2023

​​​​​​​

Kunkin kierroksen omassa hakuilmoituksessa kerrotaan minkälaisille hankkeille rahoitusta myönnetään, miten hakemuksia arvioidaan ja miten paljon rahoitusta voi saada. Ilmoituksesta löytyvät myös tarkemmat ohjeet hakemuksen jättämiseen sekä linkit liitteisiin, jotka hakijan kannattaa lukea ennen hakemuksen jättämistä. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä vuoden 2024 loppuun, mutta maksatuksia ja raportointia voidaan hoitaa 30.6.2025 saakka.

 Sähköisessä hakulomakkeessa hankkeesta kysytään tiivistetysti seuraavia tietoja:

 • hankkeen nimi ja tiivistelmä, hankkeen toteutusaika
 • keskeiset toimenpiteet
 • tavoiteltu tulos ja liittyminen ohjelman tavoitteisiin ja soveltamisalaan
 • tuotokset
 • mahdollinen liittyminen muihin hankkeisiin
 • keskeiset riskit ja epävarmuustekijät ja niiden hallinta
 • suunnitelma hankkeen seurannasta ja arvioinnista
 • tulosten julkaisu ja hyödyntäminen
 • hakijan tiivis Do No Significant Harm (DNSH)- itsearviointi (6 ympäristötavoitetta)
 • hankkeen toteuttajatahot
 • kustannukset ja rahoitussuunnitelma

Lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen hankkeen toteutussuunnitelma, jolla voi täydentää hakulomakkeen tietoja.

Jos sinulla on kysymyksiä neljännestä hakukierroksesta, voit olla yhteydessä projektikoordinaattori Maija Stenvalliin jo ennakkoon: maija.stenvall@gov.fi

Ota yhteyttä

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
Ympäristöministeriö
029 5250354
maija.stenvall@gov.fi

Business Finlandin rahoitus

Business Finlandin tukea voivat saada kansainvälistä kasvua hakevat yritykset sekä niitä tukevat tutkimusorganisaatiot. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

1. Tutkimus, kehitys ja innovaatiorahoitus

Business Finlandin TKI-rahoituksella tuetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.  

2. Viennin rahoitus

Business Finlandin viennin tukiohjelmassa tuetaan myös muita vientiä tukevia toimia. Ensimmäinen haku järjestetään vuonna 2022.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Vähähiilisen rakennetun ympäristön haussa Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa:

 • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle
 • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali
 • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Midcap- ja suurten yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 prosenttia.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Valitse rahoituspalvelu.
  • Yritykset: ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi” tai ”Co-innovation”
  • Tutkimusorganisaatiot: ”Co-innovation”
  • Julkisen palvelun tarjoajat: ”Innovatiiviset julkiset hankinnat”
 • Valitse kohdassa ”Ohjelmat ja muut liitynnät” hakemuksen liittyvän ”RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma” ja valikosta tunnisteeksi ”RRF-vähähiilinen rakennettu ympäristö”
 • Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm” -vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Hakuaikataulu

Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 15.10.2021, 2022 myönnettävän rahoituksen osalta viimeistään 31.3.2022 tai ja vuonna 2023 myönnettävän rahoituksen osalta 31.10.2022. Viimeinen ylimääräinen rahoitushakukierros aukeaa 2.12.2022 ja hakemuksia voi jättää 14.4.2023 saakka. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

Ota yhteyttä

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland
050 557 7930
virpi.mikkonen@businessfinland.fi

Share This