Ympäristöministeriö on vauhdittanut kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota päättyneen hallituskauden aikana KIRA-digi -hankkeessa, tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin ja alan keskeisimpien toimijoiden kanssa.

KIRA-digi kokosi ensimmäistä kertaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat kehittämään yhdessä alaa muuttavia toimintatapoja. Ympäristöministeriön hankkeen päätyttyä työ rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edistämiseksi jatkuu yleishyödyllisen KIRAHub-yhdistyksen voimin.

Mitä kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio tarkoittaa?

Julkisille toimijoille digitalisaatio tarkoittaa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvän tiedon avaamista ja sitä kautta helpompaa hyödyntämistä. Digitaalisuus tulee myös osaksi julkisten hankintojen kriteerejä ja hankinnoilla pyritään tukemaan yhteiskunnan digitalisaatiokehitystä.

Kunnissa digitalisaatio tarkoittaa esimerkiksi kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien palveluiden digitalisointia, mikä sujuvoittaa palveluiden toimintaa. Lisäksi rakennustieto tulee dititalisaation myötä saataville virheettömästi ja esteettömästi.

Koulutuksessa rakennetun ympäristön digitalisaatio tarkoittaa lisäpanostuksia ohjelmointikoulutukseen sekä rahoituksen suuntaamista muuhun kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation koulutukseen.

Yksityisellä sektorilla kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio avaa mahdollisuuksia uusille, kansainvälisille innovaatioille. KIRAHubin kautta saatavan rahoituksen avulla innovaatiot voivat syntyä paitsi eri kokoisissa yrityksissä myös järjestöjen ja julkisten toimijoiden toteuttamina.

Miksi KIRAHub on perustettu?

Ympäristöministeriön KIRA-digi -hankkeessa onnistuneesti käynnistynyttä kiinteistö ja rakentamisalan yhteistyötä kannattaa jatkaa. On tärkeää, että koko kiinteistö- ja rakentamisala sitoutuu jatkossa erityisesti rakennetun ympäristön yhteentoimivuuteen ja avoimiin, kansainvälisiin standardeihin sekä tiivistää edelleen sektorit ja hallinnonalat ylittävää kanssakäymistä.

KIRAHubin toiminnan tavoitteena on, että kiinteistö- ja rakentamisala ottaisi alan uudet innovaatiot käyttöön mahdollisimman laajasti. KIRAHub jatkaa KIRA-digin puitteissa kehitettyjen hyvien toimintamallien käytäntöönottoa. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan avoimia testialustoja ja vie suomalaista osaamista ulkomaille sekä tuo parhaita käytäntöjä Suomeen. 

Yhdistystä rahoittaa ensimmäisenä kolmena toimintavuotena 11  kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöä sekä Kuntaliitto. Lisärahoituksesta neuvotellaan parhaillaan ministeriöiden kanssa.

Mitä KIRAHub tekee?

KIRAHubissa kevään 2019 aikana tehdyn strategiatyön tuloksena yhdistyksen missioksi on muodostunut rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittaminen.

Kestävällä digitalisaatiolla voidaan edistää taloudellisesti (tuottavuus, resurssiviisaus ja uudet innovaatiot), ekologisesti (energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kiertotalous) ja inhimillisesti (työllisyys, turvallisuus ja sosiaaliset innovaatiot) parempaa rakennettua ympäristöä.

Suomi rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijäksi rahoituksen avulla

KIRAHub haluaa jatkaa KIRA-digi -hankkeessa tehokkaaksi havaittua uusien innovaatioiden ja kehitystyön rahoitusta. KIRAHubin rahoituksen tavoitteena on tukea koko alan rakenteellisia uudistuksia sekä edistää kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden digitalisaatiokehitystä kokeilu- ja käyttöönottorahoituksen avulla.

KIRA-digissä myönnettiin yhteensä 4,7 miljoonaa euroa julkista rahoitusta erilaisille kokeiluhankkeille. Avoimet kokeilut toimivat erinomaisena välineenä uusien digitaalisten ratkaisujen lisäämisessä. Kokeilut ovat jo poikineet lähes 22 miljoonaa euroa jatkorahoitusta, eli jokainen rakennetun ympäristön digitalisaatioon investoitu euro on tuottanut itsensä nelinkertaisena takaisin. Peräti puolet kokeiluhankkeista jatkaa toimintaansa. Hankkeiden myötä alan tuottavuus parantuu ja syntyy uutta liiketoimintaa. Potentiaaliset hyödyt kiinteistö- ja rakentamisalalle ovat jopa 5,5 miljardia euroa vuodessa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio kytkeytyy myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Digitalisaation keinoin voidaan muun muassa parantaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa nykyistä tehokkaammin. KIRAHub yhdistää alan toimijat myös ympäristöministeriön Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan, käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen sekä valtiovarainministeriön AuroraAI-ohjelmaan.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation seuraava askel on lisätä uusien digitaalisten ratkaisujen kysyntää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämä kiihdyttää digitaalisen rakennetun ympäristön klusterin kehittymistä kohti kansainvälistä kärkeä ja mahdollistaa yli 5 miljardin euron hyötyjen realisoitumisen yhteiskunnan hyväksi.

Esimerkki vaikuttavasta menestystarinasta: Tietomallipohjainen rakennuslupa

Tulevalla rahoituksella tavoitellaan esimerkiksi Vantaan, Järvenpään ja Hyvinkään kokeiluhankkeen kaltaisten menestystarinoiden skaalaamista. kokeiluhankkeessaan kunnat kehittivät yhteistyössä tietomallipohjaisen rakennuslupaprosessin, jonka myötä luvan voi lähitulevaisuudessa saada jo viikoissa, parhaimmassa tapauksessa muutamassa päivässä.

Tietomallipohjaisen rakennusluvan voi ottaa valtakunnalliseen käyttöön todennäköisesti 2020-luvun alkupuolella – palvelu on siis mitä suurimmassa määrin skaalautuva. Rakennuslupaprosessin nopeutumisella on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia useille toimijoille. Sen kehitystyössä on ollut mukana kaupunkien rakennusvalvontojen lisäksi useita yrityksiä.

Tavoitteena 45 miljoonan euron rahoitusohjelma kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation jatkamiseksi seuraavalla hallituskaudella 

Harmonisointi ja kansainvälinen standardointi

Harmonisointi eli tiedon ja toimintamallien yhtenäistäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on elintärkeä perusta digitalisaation edistämiselle ja suomalaisen teknologiaosaamisen kasvulle. Koska harmonisointi ei ole yritysten suoraa liiketoimintaa, se ei kehity ilman_julkisen sektorin tukea. Harmonisoinnin asiantuntijatyöhön ja kansainväliseen standardointityöhön osallistumiseen tarvitaan julkisen sektorin rahoitusta. Julkinen rahoitus 7,5M€ + toimialan oma rahoitus työnä 2,5M€

Kokeiluhankkeet

KIRAHubin rahoittamia kokeiluhankkeita hallinnoidaan KIRA-digissä toimivaksi todetulla tavalla. KIRA-digin rahoitusmallissa valtion rahallinen panostus kasvatti rahoitusta nelinkertaiseksi, sillä yritykset rahoittivat itse 60 prosenttia kokeiluihin käytettävistä kustannuksista ja kokeilujen tulokset johtivat merkittävään jatkorahoitukseen. Julkinen rahoitus 5M€ + toimialan oma rahoitus 7,5M€ ja tuloksista poikiva jatkorahoitus 20M€ = 27,5M€ 

Käyttöönoton tukeminen

Rakennetun ympäristön digitalisaation menestystarinat tarvitsevat rahoitussykäyksen, jotta ne voidaan ottaa käyttöön laajasti. KIRA-digin kokeiluhankkeiden potentiaalisia hyötyjä (5,5 miljardia euroa vuodessa) ja kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksen välttämättömyyttä tulee viestiä ja markkinoida laajasti yksityisellä ja julkisella sektorilla. Uusien menestystarinoiden luominen ja laaja käyttöönotto edellyttää myös työntöapua ja toimijoiden linkittämistä yhteen. Julkinen rahoitus 10M€ + toimialan oma investointipanostus vähintään 15m€)

Toimijaverkoston kasvattaminen, koordinointi ja laaja viestintä

Suomen rakennetun ympäristön digitaalinen toimijaverkosto tarvitsee tahon, joka yhdistää julkiset toimijat, järjestöt ja yritykset yhteen ja innostaa koko alaa. Kansainväliseen rakennetun ympäristön digitaaliseen verkostoon linkittyminen ja suomalaisten menestystarinoiden jakaminen maailmalle vaativat myös resursseja. Julkinen rahoitus 2,5M€

Julkisen sektorin järjestelmien ja toimintojen uudistaminen

Jotta kiinteistö- ja rakentamisealan digitalisaatio voisi edetä laajamittaisesti, myös julkisen sektorin hallinnoimien tietojen täytyy olla kunnossa ja helposti hyödynnettävissä. Tämä vaatii järjestelmien uudistamista ja prosessien kehittämistä kevyemmiksi. Julkisen sektorin järjestelmien ja toimintojen uudistaminen kannattaa tehdä KIRA-digissä toimivaksi todetulla mallilla, yhteistyössä valtion, kuntien ja yksityisen sektorin kanssa. Julkinen rahoitus 20M€

Julkinen rahoitus 45 M€ + toimialan rahoitus 45 M€ → 5,5 miljardin euron hyötyjen realisoituminen

Blogin kirjoittaja Teemu Lehtinen toimii KIRAHubin toimitusjohtajana pyrkimyksenään tehdä Suomesta digitaalisen rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä. KIRAHub on yleishyödyllinen yhdistys, joka vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää digitalisaatiota. Aiemmin Teemu luotsasi digipäällikkönä hallituksen kärkihanke KIRA-digiä, joka sai sadat yritykset liikkeelle kokeilemaan uusia digiratkaisuja.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja jakamaan visiosi rakennetun ympäristön tulevaisuudesta? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Laita meille ehdotus mailiin info@kirahub.org

Share This