Frågor och svar

På denna sida har vi samlat frågor och svar som gäller programmet för en koldioxidsnål byggd miljö.

Allmänna frågor 

Är temat för ansökningsomgången endast koldioxidsnåla byggnader eller omfattar den hela den byggda miljön (inkl. infrastruktur)?

Programmet omfattar den byggda miljön i vid bemärkelse, inte endast byggnader.

Var hittar jag information om pågående ansökningsomgångar?

Information om pågående ansökningsomgångar finns på miljöministeriets och Business Finlands webbplatser och även på programmets webbsida.

Kan andra aktörer än företag beviljas stöd?

Miljöministeriets stöd kan beviljas företag, föreningar, kommuner eller juridiska personer som har FO-nummer och som har fullgjort sina skyldigheter, såsom skatter och avgifter, på behörigt sätt. Det går också att få finansiering för nationella projekt som inte nödvändigtvis har exportpotential.

Business Finlands huvudsakliga målgrupp är företag som på allvar eftersträvar internationell tillväxt och exportmöjligheter. Finansieringen är avsedd för företag, projekt mellan flera företag eller projekt mellan minst tre företag och en forskningspart. Kommuner och andra offentliga upphandlande enheter kan beviljas finansiering för innovativa offentliga upphandlingar. Den offentliga sektorn kan bidra till att skapa nya marknader genom att stödja uppkomsten av innovationer. Detta sker genom att den erbjuder en utvecklingsmiljö och är den första som köper en lösning, vilket ger företagen marknadsreferenser.

Hur vet jag om det lönar sig att ansöka om stöd hos Business Finland eller hos miljöministeriet?

Om du anser att ditt projekt är intressant ur ett internationellt perspektiv eller har exportpotential, kontakta i första hand Business Finland. Om ditt projekt och de lösningar som läggs fram i det främst kan utnyttjas i Finland, är miljöministeriets stöd det lämpligaste. Om du ännu håller på att utforma projektet, kan du kontakta KIRA-Hub för att diskutera vilket stöd som bäst lämpar sig för din idé.

Ansökningar överförs inte från ett program till ett annat, utan ansökan ska göras på nytt för varje ansökningsomgång och i enlighet med utlysningen av stöd.

Är det möjligt att få finansiering för samma projekt från både miljöministeriet och Business Finland?

Nej. Om till exempel ett projekt som ansöker om finansiering hos miljöministeriet skapar mervärde för Business Finlands projekt, lönar det sig att nämna detta i ansökan. Projekten behandlas dock separat enligt kriterierna för det program som ansökan gäller.

Varför är statsunderstödsprocenten olika för stöd från Business Finland och för stöd från miljöministeriet?

Business Finlands finansiering beviljas på samma villkor som normal FoUI-finansiering som beviljas i form av understöd. Understöd kan beviljas för kritiskt forskningsarbete som har som mål att åtminstone inhämta ny kunskap för branschen och som skapar förutsättningar för senare utvecklingsarbete men som ännu inte resulterar i en färdig produkt eller tjänst. För små och medelstora företags forskningsprojekt beviljas understöd till högst 50 procent av projektets godtagbara totalkostnader. För midcap-företag och stora företag uppgår understödet till högst 40 procent av projektets godtagbara totalkostnader.

I syfte att rikta finansieringen från miljöministeriet skapades det ett helt nytt separat program utifrån miljöministeriets tidigare stödprogram. I fråga om ekonomisk projektverksamhet regleras den övre gränsen för miljöministeriets stöd (40 %) av gruppundantagsförordningen och dess villkor för experimentell utveckling. För icke-ekonomisk projektverksamhet fastställdes samma övre gräns för statligt stöd (40 %).

Kan självfinansieringsandelen omfatta offentlig finansiering från en kommun eller någon annan aktör än staten?

Icke-ekonomisk projektverksamhet kan inbegripa statligt stöd till högst 40 procent, men den kan även inbegripa annan offentlig finansiering (från en kommun, något annat offentligt samfund osv.), förutsatt att andelen av alla offentliga stöd inte täcker det fulla beloppet av projektets totala kostnader. Bestämmelser om detta finns i statsunderstödslagen.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688

På stöd för ekonomisk projektverksamhet tillämpas EU:s regler om statligt stöd och gruppundantagsförordningen. De offentliga stöden räknas samman så att den sammanräknade offentliga finansieringen inte överskrider den tillåtna övre gränsen på 40 procent.

Mer information om EU:s regler om statligt stöd:

https://tem.fi/sv/eu-regler-om-statligt-stod

Vad är gruppundantagsförordningen?

I EU stöder staterna i regel inte företag. Företagsstöd kan betalas endast på fastställda villkor och för vissa verksamheter som det föreskrivs om i gruppundantagsförordningen. I förordningen fastställs också tillåtna stödnivåer. Gruppundantagsförordningen, som hänför sig till EU:s regler om statligt stöd, tillämpas på stöd för ekonomisk projektverksamhet. EU:s regler om statligt stöd gäller situationer där den offentliga sektorn – till exempel staten, kommunen eller samkommunen – beviljar ett företag eller en sektor direkt stöd eller någon annan ekonomisk förmån.

Mer information om gruppundantagsförordningen:

https://tem.fi/sv/den-allmanna-gruppundantagsforordningen

Vad är ekonomisk verksamhet?

Ekonomisk verksamhet är all verksamhet där varor eller tjänster tillhandahålls på marknaden, oberoende av om verksamheten är avsedd att ge vinst eller inte. Ekonomisk verksamhet har inget att göra med om det gäller ett företag eller exempelvis en förening eller en kommun. De som bedömer ansökningarna använder prövning från fall till fall när de fastställer stödet för ekonomisk projektverksamhet.

Vad innebär ”Projektet ska inte gå ut på att sälja en produkt eller en tjänst”?

Även om en avsikt med försöket självfallet är att skapa nya produkter och tjänster får projektet inte gå ut på att sälja en produkt eller en tjänst. Detta grundar sig på EU:s regler om statligt stöd, och i de aktuella försöksprojekten är det fråga om stöd för forskning, utveckling och innovation.

Hurdan icke-ekonomisk projektverksamhet kan programmet inbegripa?

Icke-ekonomisk projektverksamhet kan innebära till exempel avgiftsfria utbildningar som är öppna för alla, kampanjer och kommunikationsprojekt. I EU anser man att det inom kultur- och kulturarvssektorn utövas verksamhet som inte påverkar marknaden och handeln mellan medlemsstaterna, och då är det fråga om icke-ekonomisk verksamhet. Inom kultursektorn utövas även gott om normal ekonomisk verksamhet. Olika forskningsinfrastrukturer kan också utöva både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.

Kan stöd beviljas för investeringar?

FoUI-projekt kan inbegripa investeringar som är nödvändiga för att genomföra projektet. Egentliga investeringsprojekt finansieras inte.

Kan stöd beviljas för byggprojekt?

Stöd beviljas i regel inte för byggprojekt eller för kostnader för planering eller genomförande av byggprojekt. Byggprojekt eller investeringar i utrustning kan stödjas endast till den del det är ändamålsenligt och nödvändigt med tanke på FoUI-verksamhet.

Kan eget arbete räknas till självfinansieringsandelen?

Ja. Detta förutsätter dock att arbetstiden bokförs till exempel med hjälp av en projektkod. Om 100 procent av arbetstagarens arbetstid bevisligen hänför sig till projektet eller om det för projektet har utsetts en heltidsanställd arbetstagare, behöver arbetstiden inte bokföras.

Vad innebär principen Do No Significant Harm (DNSH)?

Användningen av EU:s återhämtningsfinansiering styrs av principen att stöd och åtgärder som finansieras med stödet inte får orsaka betydande skada för viktiga miljöfaktorer, såsom vattendragen och klimatet. Dessutom får de inte utgöra ett hinder för lösningar som främjar energieffektivitet, materialåtervinning eller cirkulär ekonomi.

Anvisningarna om DNSH-principen preciseras under programperioden och under varje ansökningsomgång tillämpas bästa tillgängliga anvisningar.

Hur noggrant ska man redogöra för projektets effekter med tanke på koldioxidutsläpp eller klimatanpassning?

Det är ofta svårt att exakt påvisa eller beräkna effekterna av ett projekt eller av verksamhet som utvecklas i ett projekt. De sökande bör i sina ansökningar själva bedöma och redogöra för hur projektet bidrar till minskade koldioxidutsläpp och/eller till klimatanpassning. Effekternas inriktning och omfattning kan bedömas på kort eller på lång sikt. Avgörande med tanke på effekterna är också i vilken omfattning projektets resultat kan skalas upp.

Det är bra om projektgenomföraren bekantar sig med befintliga verktyg som kan användas för att bedöma projektets effekter. Ansökan är desto bättre ju klarare den tyder på att sökanden har goda insikter i metoderna och mätarna för minskade koldioxidutsläpp eller klimatanpassning.

Kan man via programmet få finansiering för projekt som främjar en koldioxidsnål cirkulär ekonomi?

Projekt med anknytning till cirkulär ekonomi beviljas stöd om de i betydande grad bidrar till att främja en koldioxidsnål byggd miljö. Projekten bedöms på basis av deras effekter med tanke på koldioxidsnålhet.

Måste en aktör från den offentliga sektorn delta i projektet?

En aktör från den offentliga sektorn måste inte delta, men det är tillåtet.

Kan ett universitet ansöka om finansiering för ett försöksprojekt?

Ja, det kan det. I EU:s allmänna gruppundantagsförordning talas det generellt om organisationer för forskning och kunskapsspridning.

Vilken storleks projekt kan få stöd?

Endast den övre gränsen för stödprocenten har fastställts, men inte projektfinansieringens minimi- eller maximibelopp. För att uppnå försöksprojektens mål och testa olika infallsvinklar är det ändamålsenligt att dela ut stödet till flera projekt varje år.

Kan stödnivån vara under 40 procent?

Bestämmelser om nivån på stöd för ekonomisk projektverksamhet finns i gruppundantagsförordningen. Om projektet inbegriper produktutveckling eller försök som siktar på kommersiell verksamhet och man därför inte vill offentliggöra resultaten, är stödnivån 25 procent. Stödnivån kan emellertid höjas beroende på företagets storlek (till totalt 35 procent för medelstora företag och 40 procent för små företag).

Hur fastställs stödnivån om det ingår både stora och små eller medelstora företag i ett konsortium som ansöker om understöd?

Om projektet inbegriper verkligt samarbete och minst ett av företagen är ett litet eller medelstort företag och inget enskilt företag står för mer än 70 procent av de stödberättigande kostnaderna, är stödnivån för experimentell utveckling 40 procent.

Hur fastställs stödnivån om det ingår utländska aktörer i ett konsortium som ansöker om understöd?

De sökandes nationalitet eller verksamhetsort påverkar inte stödnivån.

Kan tiden för genomförande av ett projekt förlängas?

Projekten ska i regel genomföras enligt den tidsplan som angetts i ansökan. Tiden för genomförande kan förlängas om villkoren för användningen av de medel som anvisats för stödprogrammet möjliggör ändringar i tidsplanen. Ändringarna kan bland annat bero på följande:

Projektet stöter på överraskande, oförutsägbara utmaningar som orsakar fördröjningar, till exempel pilotobjekten överraskande drar sig ur eller det inträffar dröjsmål i konkurrensutsättningen av köpta tjänster som inte beror på projektgenomföraren.

Projektet har inletts senare än planerat på grund av tidpunkten för när stödbeslutet meddelades.

De strikta kraven på förlängd tid för projektet baserar sig på att tidsplanen utgör ett av kriterierna för bedömning av ansökningarna. En längre tidsplan för genomförandet skulle ha kunnat påverka projektets möjligheter att gå vidare i urvalsprocessen.

Hur anges mervärdesskatten och är den en stödberättigande kostnad?

I fakturor som gäller understöd kan ingen mervärdesskatt läggas till det totala beloppet, eftersom statligt understöd inte utgör försäljning mot vederlag i enlighet med 1 § i mervärdesskattelagen.

Mervärdesskatt godtas som omkostnad för vilken understöd beviljas endast om den kvarstår som slutlig kostnad för mottagaren av understödet. Det betyder alltså att ifall mottagaren av understödet drar av mervärdesskatten i beskattningen, godtas nettokostnaderna för det projekt som beviljats understöd, det vill säga de reella kostnader som betalats (moms 0 %).

I kommunorganisationer anges kostnaderna alltid utan mervärdesskatt.

Frågor som gäller särskilt miljöministeriets stöd 

Hur behandlas ansökningarna vid miljöministeriet?

Först kontrolleras det att sökanden uppfyller villkoren för stödmottagare och att projektet är förenligt med stödprogrammet. Därefter bedömer sakkunniga vid miljöministeriet ansökningarna. Miljöministeriet kan också begära en oberoende utomstående bedömning av enskilda projekt.

Endast personer som inte har några bindningar till någon av de organisationer som ansöker om stöd i den aktuella ansökningsomgången får delta i bedömningen av ansökningarna. Alla som deltar i bedömningen ska underteckna en skriftlig sekretess- och oavhängighetsförsäkran, där de förbinder sig att genomföra bedömningen konfidentiellt och inte överlåta ansökningar, arbetsplaner och uppgifter i dem till tredje part.

Varför är statsunderstödsprocenten olika för ministeriets olika stödprogram och understöd?

Varje stödprogram baserar sig på särskilda behov, teman och finansieringsvillkor. I projekt som gäller olika ämnesområden och riktar sig till olika aktörer kan det vara ändamålsenligt att använda olika stödprocenter. De fastställs alltid med hänsyn till det statsunderstödsförfarande som tillämpas.

När det gäller stöd för ekonomisk projektverksamhet föreskrivs det på EU-nivå om maximibeloppen av offentligt stöd, inklusive statligt stöd.

Hur höga allmänna kostnader godkänns som stödberättigande utgifter?

De allmänna kostnaderna får uppgå till högst 15 procent av de totala kostnaderna för det projekt som beviljas understöd. Då allmänna kostnader föreslås lönar det sig emellertid att tänka på att andra urvalskriterier för försöksprojekten är genomförbarhet (bl.a. genomförbarheten inom ramarna för de befintliga resurserna) och effekter (bl.a. vilka resultat som uppnås med finansieringen).

Finns det några särskilda villkor för konsortier med flera aktörer?

Ett villkor för miljöministeriets stöd är att projekt med flera aktörer har en ansvarig sökande. När det gäller stöd för ekonomisk projektverksamhet måste alla parter i projektet uppfylla gruppundantagsförordningens villkor för finansiering bland annat i fråga om definitionen av företag i svårigheter och oreglerade återbetalningskrav.

Frågor som gäller särskilt Business Finlands stöd

Vem deltar i bedömningen av ansökningar till Business Finland?

Business Finlands oberoende experter bedömer alla projekt.

Kan man ansöka om understöd hos Business Finland medan ett utvecklingsprojekt med finansiering från NTM-centralen pågår?

Ja.

Hur bedöms exportpotentialen hos ett finländskt företag som hör till en internationell koncern, när den internationella marknaden öppnas via koncernen och inte via dotterbolagets export?

Vid bedömningen fästs det vikt vid vilka effekter verksamheten har på Finland, det viktiga är alltså det nya värde som uppstår i Finland. Vi granskar Finlands andel i koncernen som en helhet.

Det är inte möjligt att bevilja dotterbolaget finansiering om det utländska moderbolaget äger och ansvarar för all affärsverksamhet och det i Finland endast görs produktutveckling.

Kan självfinansieringsandelen för forskningsparten i ett co-innovation-projekt vara helt och hållet extern finansiering? Kan den externa finansieringen komma helt och hållet från andra offentliga aktörer än Business Finland (ett ministerium, en kommun, något annat statligt ämbetsverk)?

Ja, forskningsorganisationen kan täcka 0–30 procent av projektets kostnader med extern finansiering utöver Business Finlands forskningsunderstöd (70 %). I projekt som inbegriper offentlig forskning kan finansieringen vara helt och hållet offentlig.

Kan ett företagsprojekts självfinansieringsandel komma från andra offentliga organisationer?

Nej. Självfinansieringsandelen ska vara privat finansiering. I vissa fall kan det utöver Business Finlands finansiering riktas också annan offentlig finansiering till projektet, men den offentliga finansieringen kan inte utgöra den självfinansieringsandel som krävs av företaget. De offentliga finansieringsandelarna räknas samman, vilket kan leda till att de offentliga finansiärernas finansiering minskar och stödet återbetalas till finansiären, så att den sammanräknade offentliga finansieringen inte överskrider det tillåtna maximibeloppet av offentligt stöd för projektet.

Share This