Frågor och svar

På denna sida har vi samlat frågor och svar som gäller programmet för en koldioxidsnål byggd miljö.

Allmänna frågor 

Vilka teman behandlas i de projekt som har beviljats finansiering ur programmet? När avslutas programmet för en koldioxidsnål bebyggd miljö?

De projekt som har finansierats inom ramen för programmet bör avslutas senast vid utgången av 2025. Effekterna och resultaten av programmet rapporteras till kommissionen före utgången av juni 2026. 

Finansieringen av programmet kommer ur EU:s engångsfacilitet för återhämtning och resiliens. Programmets längd och tiden för användning av finansieringen har fastställts i ett avtal mellan Finland och EU.

Är det fortfarande möjligt att få finansiering ur programmet?

Den finansiering som är tillgänglig ur programmet bands mestadels vid utlysningarna av statsunderstöd under 2021–2023. Om en del av finansieringen inte har utnyttjats, är det möjligt att miljöministeriet inleder en kompletterande utlysning av understöd i början av 2024. Information om detta kommer att lämnas på bland annat programmets webbplats och ministeriets sociala medier. 

Ansökan om finansiering ur Business Finlands program för en koldioxidsnål bebyggd miljö (faciliteten för återhämtning och resiliens) har upphört. Det är möjligt att utan särskilda ansökningstider ansöka om finansiering hos Business Finland för forskning, produktutveckling och många olika behov av att utveckla affärsverksamhet. Business Finland kan framför allt finansiera små och medelstora företag och börsnoterade företag som söker en betydande tillväxt på exportmarknaden. Business Finland beviljar stöd eller lån för ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt som ger företaget internationella konkurrensfördelar.

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering

Hur många projekt har finansierats och var finns information om projekten? 

Miljöministeriet och Business Finland har finansierat sammanlagt cirka 130 projekt.

De flesta projekt som har finansierats presenteras på programmets webbplats på www.kirailmasto.fi, i situationsrummet.

De projekt som miljöministeriet har finansierat förtecknas även i statsrådets öppna projektfönster. https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM004:00/2022

De företag som har beviljats Business Finlands finansiering inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens anges i Business Finlands öppna datamaterial (filtrera RRF vähähiilinen rakennettu ympäristö):

https://tietopankki.businessfinland.fi/anonymous/extensions/MyonnettyRahoitusRRF/MyonnettyRahoitusRRF.html

Vilka teman behandlas i de projekt som har beviljats finansiering ur programmet?

Programmet behandlar i stor utsträckning metoder för att bekämpa klimatförändringarna och några projekt även anpassningen till klimatförändringarna. Projekten utvecklar byggmaterial, byggprocesser, planerings- och beräkningsmetoder och behandlar bland annat cirkulär ekonomi, digitalisering, energi och områdesplanering. Business Finlands projekt riktar verksamheter även till export.

Var finns information om resultaten av de projekt som har slutförts?

Slutrapporterna om de projekt som miljöministeriet har finansierat finns under avsnittet Dokument i projektfönstret. https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM004:00/2022

Projekten har även egna publiceringskanaler och information om kanalerna finns i de projektkort som finns i situationsrummet på www.kirailmasto.fi

Resultatkommunikationen i projekten utvecklas kontinuerligt. Dessutom ordnas flera resultatmöten om programmet. Bäst får du information på www.kirailmasto.fi och genom att prenumerera på nyhetsbrev.

Finns det tillgång till någon annan finansiering för att främja en koldioxidsnål bebyggd miljö?

För tillfället har miljöministeriet inte kännedom om några nya finansieringsmöjligheter i temat.

Business Finland finansierar även framöver forskning och utveckling av lösningar för bebyggd miljö. Särskilt de möten som ordnas inom ramen för programmet Decarbonized Cities samlar aktörer som arbetar med bebyggd miljö. Programmet bygger upp partnerskap med utvalda utländska städer, och företag och forskningsinstitut får möjlighet att sälja och ta fram lösningar på dessa utmaningar. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/decarbonized-cities-finland

Var får jag information och stöd för att främja export av en koldioxidsnål produkt eller tjänst?

Business Finland erbjuder många olika slags hjälp för internationell tillväxt och finansiering som stöd för internationalisering:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen 

Business Finland offentliggör marknadsmöjligheter som nätverket Team Finland har hittat runt om i världen:

https://www.marketopportunities.fi/home?page=1 

Marknadsundersökningar som programmet har genomfört, särskilt om en koldioxidsnål bebyggd miljö, finns i Business Finlands mediebank (-> Low-carbon Built Environment (RRF) – Market studies):

https://mediabank.businessfinland.fi/f/GLZ7

 

Share This