Miten uudenlainen innovaatiotoiminta ja digitaaliset ratkaisut voivat tukea kotimaisen KIRA-alan elpymistä ja kasvua koronan jälkeen? 

Tämä kysymys nousee yhä useammin esiin käymissämme keskusteuissa KIRA-ekosysteemin kanssa ja sen inspiroimina olemme lähteneet KIRAHubissa edistämään erityyppisiä hankkeita, joiden kautta kysymykseen löytyisi mahdollisimman monta vaikuttavaa vastausta. Vaikeissakin tilanteissa piilee aina uusi mahdollisuus, joka toimintaympäristön muuttuessa pitäisi pyrkiä realisoimaan. Suomi on monen tutkimuksen mukaan selviytynyt hyvin koronan keskellä ja yhteiskuntamme rakenteet voivat antaa meille mahdollisuuden kestävän digitalisoitumisen todelliseksi kärkimaaksi. 

Kuten tiedämme, KIRA-ala on perinteinen ja vahvasti murroksessa oleva toimiala, jonka tuottavuus sekä digitalisaatiokehitys on ollut selvästi hitaampaa kuin muilla toimialoilla. Potentiaali murroksessa olevalla toimialalla on kuitenkin suuri – pelkästään edellisen hallituskauden KIRA-digissä arvioitiin, että hankkeessa tehtyjen 139 digikokeilun skaalaaminen laajasti käyttöön toisi jopa 5,5 miljardin euron vuosittaiset hyödyt tuottavuuden parantumisen sekä uuden liiketoiminnan kautta. Alan merkitys on myös Suomessa valtava, 60% kaikista investoinneista tehdään KIRA-alalla, se työllistää 20% kaikista työllisistä sekä vastaa 83% kansallisvarallisuudesta ja 15% bruttokansantuotteesta. Siksi KIRA-ala on myös tärkeässä roolissa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Olemme kuitenkin vielä alussa näiden lukujen takana piilevien mahdollisuuksien realisoimisessa.

Korona on pakottanut yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa. Kun perinteiset toimijat ovat menettäneet markkina-asemaansa, on digitaalisten ratkaisujen kysyntä luonnollisesti kasvanut. Koronasta aiheutuneet positiiviset vaikutukset liitettiinkin kyselyyn vastanneiden perusteella vahvasti digitalisaatioon, sillä korona on vauhdittanut alaa digitalisoitumaan aiottua nopeammin. 

Koronan vaikutukset positiivisia ja negatiivisia

Toteutimme äskettäin kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksille suunnatun kyselyn, jossa selvitimme koronan vaikutuksia yritysten liiketoimintaan sekä innovaatiotoimintaan kohdistuviin panostuksiin sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen liittyen. Kyselyyn vastasi 30 erilaista toimijaa eri puolilta toimialaa ja sen tuloksiin voi tutustua tarkemmin alta.

>> Tutustu korona-kyselyn tuloksiin täällä

Korona on vaikuttanut KIRA-alaan vaihtelevasti ja viiveellä. Tämä käy ilmi myös kyselyn tuloksista. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi, että korona on vaikuttanut yrityksen taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti tai sekä negatiivisesti että positiivisesti. Koronan negatiiviset vaikutukset liitettiin vahvasti vastaajien yrityksen liiketoiminnan, sekä yleisesti toimialan tulevaisuuden näkymien heikentymiseen ja kasvaneeseen epävarmuuteen. Korona on siirtänyt tai pysäyttänyt sekä hankkeita että rahoitusta. Samalla se on lisännyt asiakkaiden varovaisuutta tehdä uusia investointeja. Korona on haastanut myös nykyiset toimintatavat, minkä seurauksena yhteistyö on ollut hankalampaa niin omassa organisaatiossa, kuin asiakkaidenkin kanssa. Koronan jälkeinen aika vaatii myös uutta osaamista.

Kyselystä kävi kuitenkin ilmi myös koronan toinen, positiivisempi puoli – Korona on pakottanut yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa. Kun perinteiset toimijat ovat menettäneet markkina-asemaansa, on digitaalisten ratkaisujen kysyntä luonnollisesti kasvanut. Koronasta aiheutuneet positiiviset vaikutukset liitettiinkin kyselyyn vastanneiden perusteella vahvasti digitalisaatioon, sillä korona on vauhdittanut alaa digitalisoitumaan aiottua nopeammin. 

MAHDOLLISUUS REALISOITAVAKSI?

Kyselyyn osallistuneiden vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kysyttäessä, mikä olisi vastaajien mielestä paras toimenpide tukemaan koronasta selviytymistä joko oman yrityksen tai toimialan kannalta. Vastauksissa korostuivat vahvasti innovaatiotoimintaan, digitaalisten ratkaisujen sekä alan toimintatapojen kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät asiat. Yleisesti alan toimijoita tulisi rohkaista kokeilemaan uusia ratkaisuja, mikä vaatii viestintää uusista mahdollisuuksista alan päättäjille. Vastaajien mukaan alalla tulisi panostaa innovaatio- ja kehitystoimintaan juuri nyt, kun suurin murros on meneillään. Tämä uudistaisi niin toimialan asenteita, toimintatapoja kuin liiketoimintamallejakin. Innovaatiotoimintaan tulisi ohjata uutta rahoitusta, ja innovaatioita estäviä struktuureja sekä säännöksiä pitäisi purkaa. Kehityshankkeissa voitaisiin panostaa edistykselliseen koerakentamiseen, jossa pilotoitaisiin myös uusia digitaalisia ratkaisuja. Selvää on, että aktiivista kokeilua ja yhteisiä kehityshankkeita tarvitaan lisää ja ne tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti. Innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi tarvitaan myös konkreettisia esimerkkejä uusista ratkaisuista ja niiden hyödyistä. Menestystarinoita pitää jakaa avoimesti ja innostaa muitakin oppimaan uusien ratkaisujen tuomista mahdollisuuksista.

Vastaajien mukaan alalla tulisi panostaa innovaatio- ja kehitystoimintaan juuri nyt, kun suurin murros on meneillään. Tämä uudistaisi niin toimialan asenteita, toimintatapoja kuin liiketoimintamallejakin.

Me KIRAHubissa haluamme toiminnallamme edistää KIRA-alan positiivista elpymistä, joka ei tarkoita palautumista lähtötilanteeseen. Meneillään olevat toimialan laajat uudistukset kuten MRL-uudistus, yhteentoimivuustyö, RYHTI-hanke ja kasvuohjelman valmistelu tuovat uusia mahdollisuuksia sekä parhaimmillaan luovat yhteistä pohjaa koko KIRA-alan kehitykselle tulevina vuosina. Kannustamme ja haastamme koko kotimaista ekosysteemiä pohtimaan, miten voimme koronan aiheuttamien vaikutusten ja “pakotetun digiloikan” myötä pyrkiä yhdessä realisoimaan meille annettua mahdollisuutta KIRA-alan innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja digitaalisten ratkaisujen laajaksi skaalaamiseksi. Voimme yhdessä näyttää, miten kotimainen ekosysteemi taipuu esimerkilliseksi alustaksi innovaatioille, joista koko globaali yhteisömme voi ottaa mallia. Tulevaisuus ei ole annettu, vaan se tehdään yhdessä!

Kirjoittaja Teemu Lehtinen on KIRAHubin toimitusjohtaja. Blogi on syntynyt KIRAHubin hankehakemuksen tausta-aineistoksi tehdyn kyselyn pohjalta.

KIRAHub vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota yhdessä kotimaisen ja kansainvälisen KIRA-ekosysteemin kanssa. Yksi toimintamuodoistamme on yhteishankkeissa vaikutaminen missiotamme toteuttavin toimenpitein. Mukana hankehaussa kanssamme on myös Aarni Heiskanen/ AE Partners sekä Jukka Viitanen/ Resolute HQ.

Olisitko sinä kiinnostunut blogaamaan/vlogaamaan kanavissamme ja nostamaan #KIRAHVIn pöydälle? Tiedätkö jonkun, jonka ääni kannattaisi ehdottomasti nostaa Hubissa esiin? Ilmoita oma aiheesi mukaan

Share This